Congratulations To Our 2021 Ph.D. Graduates!

Congratulations to our 2021 Ph.D. Graduates!

  1. Milad Bakhshizadeh

            Sponsor: Arian Maleki

  1. Chi Wing George Chu

            Sponsor: Zhiliang Ying

  1. Rishabh Dudeja

            Sponsor: Arian Maleki

  1. Miguel Angel Garrido Garcia

             Sponsor: Ioannis Karatzas

  1. Tong Li

             Sponsor: Ming Yuan

  1. Zhi Wang

             Sponsors: Jingchen Liu and Zhiliang Ying

  1. Yuling Yao

             Sponsor: Andrew Gelman

  1. Chaoyu Yuan

             Sponsor: Zhiliang Ying

  1. Ding Zhou

             Sponsor: Liam Paninski