Congratulations! Professor Tian Zheng receives The Columbia University Presidential Teaching Award

Professor Tian Zheng receives The Presidential Teaching Award 

Professor Zheng wins the highest teaching honor at Columbia University:  The Presidential Teaching Award.

Congratulations to Professor Zheng!